Przejdź do treści

Unikalna metoda InsightsBegin

Głównym założeniem mojej pracy jest przekonanie, że ludzie się zmieniają po to, by ulepszać swoje życie, a nie po to, by „naprawiać” siebie. Pracuję w oparciu o InsightsBegin. Jest to nowoczesna, autorska metoda wspierająca rozwój człowieka i jego dążenia w kierunku osiągnięcia życiowego balansu oraz poczucia spełnienia. Metoda uwzględnia zmiany, jakie zaszły w naszej mentalności w ciągu ostatnich 20 lat. Opiera się na nowym podejściu do znaczenia wartości w życiu jednostki oraz nowej definicji władzy.

definicja władzy #1b7895 (778x886) (3)


Nowa definicja władzy

Pracując według metody InsightsBegin założyłam, że władza oznacza dążenie do podejmowania decyzji (brania odpowiedzialności) w imieniu innych osób oraz dążenie do wdrożenia podjętych decyzji.© Jest to definicja, która pozwala spojrzeć na władzę w neutralny sposób

Tradycyjne rozumienie władzy, jak przykładowo to, które podaje Encyklopedia PWN (wyd. internetowe): „ Władza (…) – stosunek społeczny między 2 jednostkami lub 2 grupami społecznymi, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały i uprawniony zmuszać stronę drugą do określonego postępowania i ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania.”  sugeruje, że nieodłącznym atrybutem władzy jest konflikt interesów, przymus i walka. Często osoby, które postrzegają władzę w tradycyjny sposób utożsamiają władzę z dominacją i zakładają, że przeciwieństwo władzy to uległość. Jednocześnie brak władzy oznacza dla nich chaos i anarchię.

Definicja władzy jaką proponuję w ramach InsightsBegin podkreśla znaczenie odpowiedzialności. Pracując metodą InsightsBegin zauważyłam, że  przymus, kontrola, nadużywanie siły nie wynikają z istoty władzy, ale z nałożenia się czynników, które mogą towarzyszyć władzy: rywalizacji, dążenia do prestiżu, silnego przywiązania do wartości, unikania współpracy. Jeśli dążeniu do władzy towarzyszy nastawienie na współpracę, przymus, choć może występować, przestaje być istotą władzy. 

Dzięki nowej definicji nie istnieje potrzeba oceny władzy w kategoriach zło/dobro. Sprawowanie władzy staje się moralnie neutralnym pojęciem. Patrząc w ten sposób, jest nam łatwiej wyznaczyć granice na przykład władzy rodzicielskiej lub też władzy, jaka jest wpisana w relacje służbowe.  Możemy też łatwiej współtworzyć relacje oparte na wzajemnym poszanowaniu granic i osobistej odpowiedzialności.

#1b7895 very short


Nowe podejście do wartości

Holenderski profesor Geert Hofstede, badacz kultur organizacyjnych zdefiniował pojęcie wartości jako „produktu” kultury, czyli kolektywnego zaprogramowania umysłu. To kolektywne zaprogramowanie służy temu, by  odróżnić jedną grupę ludzką od innych.

Wspierając rozwój zespołów i indywidualnych osób oraz borykając się z moim osobistym „zaprogramowaniem”, które jest konsekwencją dorastania w określonym środowisku (w rodzinie, w szkole, w danym czasie historycznym) zauważyłam, że silnie przywiązane do wartości jest pułapką ograniczającą rozwój

Wiele osób utożsamia dążenie do wartości z dążeniem do bycia jak najlepszym człowiekiem. Tymczasem wartości są spoiwem społeczeństwa, które w imię przetrwania lub dobrobytu danej grupy społecznej powoduje, że tłumione są wszystkie te potrzeby i dążenia zwykłych ludzi, które nie są zgodne z obowiązującym systemem wartości.

Wartości odróżniają, a czasem nastawiają wrogo do siebie ludzi z różnych grup społecznych. Gdy jesteśmy silnie przywiązani do wartości mamy tendencję, by to, co jest zgodne z naszym światopoglądem traktować jako poprawne, naturalne, a to co jest przeciwne naszemu światopoglądowi  traktujemy jako złe i wynaturzone

Tymczasem różnice, które istnieją pomiędzy ludźmi są niezbędnym elementem stymulującym rozwój. Jeśli jesteśmy silnie przywiązani do własnego obrazu świata, do wyznawanych wartości – w naszym życiu króluje perfekcjonizm. Stawiamy wtedy zawyżone wymagania i sobie i innym. Silne przywiązanie do wartości pozwala nam rozwijać się jedynie w ramach określonych norm społecznych utrudnia kształtowanie konstruktywnych relacji z ludźmi o odmiennych wartościach

Rozwój nie jest możliwy bez poszerzenie sposobu myślenia. Dzięki porównaniu tego, co wiemy i w co wierzymy z tym, co wiedzą i w co wierzą inni, weryfikujemy nasz światopogląd wzrastamy

Wartości dają poczucie kierunku i ułatwiają podejmowanie decyzji zgodnie z obranym kierunkiem. W burzliwych czasach są dla nas oporą. Jednak, gdy jesteśmy zbyt silnie do nich przywiązani, możemy nieświadomie sabotować swój rozwój, bo z góry odrzucamy to, co odmienne od naszych wcześniejszych doświadczeń. Możemy też nieświadomie hamować rozwój innych osób. Dzieje się tak wtedy, gdy wspieramy u drugiej osoby (np. dziecka, partnera, współpracownika) jedynie te aspekty, które są zgodne z naszym systemem wartości, a te aspekty, które są sprzeczne z naszymi wartościami osądzamy negatywnie w naszej głowie, otwarcie krytykujemy a nawet zwalczamy. 

Rozwój w oparciu o wartości oznacza odrzucenie przekonań, które już nam nie służą i przyswojenie nowych. Jeśli chcemy wzrastać w ramach kolejnych etapów naszego życia i pełnionych w życiu ról, naszym zadaniem jest stała, cykliczna weryfikacja osobistego systemu wartości.

Proces wsparcia wg InsightsBegin

PROFIL InsightsBegin 

Podstawowym krokiem w procesie rozwoju wg InsightsBegin jest analiza wzorca przekonań (ang. mindset) i stopnia satysfakcji z realizowanych życiowych potrzeb. Analiza jest dokonywana na podstawie profilu InsightsBegin, który wyróżnia 28 kluczowych potrzeb pogrupowanych w 8 kategorii.

Kompleksowy „wgląd w siebie” pozwoli Ci w trudnym momencie przywrócić emocjonalny balans, wzmocni Twoją pewność siebie, obniży poziom stresu i ułatwi podjęcie życiowych decyzji; łatwiej poradzisz sobie z życiowymi zmianami, którym musisz sprostać.   

Dzięki wysoce efektywnej metodzie InsightsBegin krótki cykl 3 spotkań jest podstawowym wsparciem w trudnych sytuacjach.

SESJE ROZWOJOWE 

Jeśli Twoja sytuacja wymaga od Ciebie przyswojenia nowych nawyków oraz zmiany wzorca przekonań, możesz skorzystać z  sesji wspierających. 

Otrzymasz najnowszą wiedzę i praktyczne wskazówki, które pozwolą Ci zaplanować wdrożenie nowych nawyków i umiejętności z uwzględnieniem Twojej indywidualnej sytuacji. Dostaniesz podstawowe narzędzia, dzięki którym będziesz monitorować swoje postępy oraz wytrwasz w Twoich postanowieniach, gdy napotkasz na swojej drodze trudności związane z „prozą życia”.

Dzięki miesięcznemu pakietowi spotkań otrzymasz regularne wsparcie, które pozwoli na trwałą poprawę jakości Twojego życia.

Kategorie InsightsBegin

środowisko społeczne

rodzina, praca, kontakty społeczne, kontakt z sobą

relacje zadaniowe

współdziałanie, samodzielność, władza, wpływ, rywalizacja, asertywność

społeczna aprobata

 spełnianie potrzeb, prestiż, atrakcyjność

zasoby

przedmioty, pieniądze, czas

spoiwa społeczeństwa©

przywiązanie do wartości, altruizm, zorganizowanie

więzy wzajemności©

 odwet, wdzięczność transakcyjna©

poznawanie świata

rozumienie, tworzenie, doświadczanie

witalność

jedzenie, zdrowie, aktywność fizyczna, duchowość

Co wyróżnia InsightsBegin?

KOMPLEKSOWOŚĆ

InsightsBegin zakłada, że każdy z nas realizuje całe spektrum wzajemnie powiązanych potrzeb. Część z nich jest niezmienna, część zmienia się na kolejnych etapach życia.  

Dzięki InsightsBegin zobaczysz kompleksową „mapę” Twoich potrzeb i rozpoznasz ukryte powiązania między nimi. Zyskasz świadomość tego, co w Twoim sposobie myślenia sprzyja i co utrudnia realizację Twoich dążeń.

Kompleksowy „wgląd w siebie” ułatwi Ci podjęcie decyzji, która najlepiej posłuży poprawie jakości Twojego życia i stworzy ramy dla harmonijnego rozwoju.

WNIKLIWOŚĆ

Pierwszym krokiem metody jest analiza Twojego Profilu InsightsBegin. W trakcie omówienia wyników widzisz wewnętrzny mechanizm testu, co pozwala na wiarygodną i spersonalizowaną interpretację wyników. Możesz wyjaśnić intencje, jakie kierowały Tobą przy odpowiadaniu na poszczególne pytania. Możesz również zmienić swoją odpowiedź, gdy lepiej uświadomisz sobie własne dążenia.

Wnikliwa analiza odpowiedzi wykracza poza automatycznie wygenerowane wyniki. Pozwala w pierwszej kolejności zobaczyć człowieka, jego intencje, emocje, wahania … uwzględnia zarówno wpływ środowiska, jak i indywidualne aspekty, które kształtują Twoje dążenia.

AKTUALNOŚĆ

Metoda InsightsBegin została stworzona w oparciu o nową definicję władzy i nowe podejście do wartości. Wprowadza też nowatorską formułę omówienia testu.

Metoda InsightsBegin jest stale weryfikowana; uwzględnia najnowszą wiedzę oraz trendy i wydarzenia ostatnich lat, które i inspirują, i wymuszają na nas zmiany.

Dzięki temu możesz skorzystać z metody, która odzwierciedla aktualne potrzeby i dążenia człowieka;  możesz odnaleźć własną ścieżkę w świecie, jaki obecnie istnieje wokół Ciebie.

Referencje

© 2024 Ewa Kujawa

Dane kontaktowe

© 2024 Ewa Kujawa